Polityka prywatności

 1. Wszelkie zwroty użyte w niniejszym dokumencie należy odnosić do definicji zawartej w Regulaminie świadczenia usług droga elektroniczną Usługodawcy tj. Beskidzka Izba Lekarska z siedzibą w Bielsku Białej.
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców Serwisu jest Beskidzka Izba Lekarska z siedzibą w Bielsku Białej.
 3. Usługodawca zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Przekazanie danych osobowych przez Usługobiorcę ma charakter dobrowolny, a przetwarzanie przez Usługodawcę następuje:
  1. w celu realizacji usług objętych umową, na podstawie art.23 ust.1 punkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.);
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy, jeżeli Usługobiorca wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę, na podstawie art.23 ust.1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.).
 6. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. innym osobom i podmiotom – jedynie w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 7. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  2. numer Identyfikacji Podatkowej;
  3. numer PESEL;
  4. numer REGON;
  5. numer prawa wykonywania zawodu;
  6. adres, w tym adres e-mail, telefon;
  7. Usługodawca może wystąpić do Usługobiorcy o przekazanie innych danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia danej usługi. W takim przypadku dane te będę każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi.
 8. Użytkownik udostępnia swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy. Zgoda na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolna i może zostać wycofana w każdym czasie i w dowolny sposób (telefonicznie, e-mailem, listownie), bez wpływu na świadczone usługi ubezpieczeniowe.
 9. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 10. Użytkownikom przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych osobowych;
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 11. Po zakończeniu korzystania z usług przez Użytkownika, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są:
  1. dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy,
  2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.
 12. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (anonimizacja danych), chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.