Procedura reklamacyjna

Reklamacje, skargi lub zażalenia zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Zakłady Ubezpieczeń, na rzecz których Beskidzka Izba Lekarska wykonuje działalność agencyjną, mogą zostać złożone według procedur składania i rozpatrywania reklamacji uregulowanych w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są również na stronach internetowych Zakładów Ubezpieczeń:

Reklamacje, skargi lub zażalenia w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową mogą być składane w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej:

  1. w formie pisemnej – osobiście, w biurze Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej pod adresem ul. Piastowska 15/2 w Bielsku-Białej lub w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej pod adresem ul. Bystrzańska 23 w Bielsku-Białej, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) na adres: Beskidzka Izba Lekarska ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała;
  2. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 33 810 68 18, albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej;
  3. w formie elektronicznej – wysyłając e-mail na adres ubezpieczenia@bil.bielsko.pl.

Beskidzka Izba Lekarska rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem przypadków szczególnie skomplikowanych.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Beskidzka Izba Lekarska przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:

  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.

Odpowiedź Beskidzkiej Izby Lekarskiej na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej. Na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie, odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji klientowi przysługuje:

  1. skorzystanie z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość;
  2. wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
  3. wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Reklamacje uregulowane są w ustawie z dnia 5 sierpnia 2018 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2018 poz. 2038).

Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Beskidzka Izba Lekarska podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego.

Językiem stosowanym przez Beskidzką Izę Lekarską w relacjach z konsumentem jest język polski.