Informacje o dystrybutorze ubezpieczeń

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń – agent ubezpieczeniowy


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486, z późn. zm.) niniejszym przekazuję następujące informacje:

I. FIRMA I SIEDZIBA AGENTA

Agent wykonuje działalność na terenie Polski pod firmą:
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA
UL. BYSTRZAŃSKA 23
43-300 BIELSKO-BIAŁA

II. WPIS DO REJESTRU AGENTÓW

 1. Agent prowadzi działalność agencyjną na podstawie wpisu do Rejestru Agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 2. Nr wpisu agenta: 11164685/A
 3. Rejestr Agentów dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml
 4. W celu wyszukania agenta na wyświetlonym formularzu należy wypełnić co najmniej 2 pola zawierające dane agenta ubezpieczeniowego.

III. ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ DZIAŁU II, NA RZECZ KTÓRYCH AGENT WYKONUJE DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNĄ

 1. TU INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142 B, Infolinia dla Klientów: 801 803 000
 2. PZU SA z siedzibą w Warszawie (00-133), Al. Jana Pawła II 24, Infolinia dla Klientów: 801 102 102
 3. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP z siedzibą w Warszawie (00-668), Ul. Noakowskiego 22, Infolinia dla Klientów: (22) 575 25 25
 4. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142 B, Infolinia dla Klientów: 801 803 000

IV. CHARAKTER WYNAGRODZENIA

W związku z proponowaną umową ubezpieczenia agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym.


V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia oraz dostępne są na stronie internetowej każdego Towarzystwa Ubezpieczeń.
W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową:

 1. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bezpośrednio przez Beskidzką Izbę Lekarską.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości składania reklamacji, skarg są dostępne na stronie www.medochrona.pl

VI. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Agent posiada akcje lub udziały Zakładu Ubezpieczeń uprawniające co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.

  NIE                              TAK (podać jakie ZU)

 2. Dotyczy tylko agenta będącego osobą prawną: Zakład Ubezpieczeń posiada akcje lub udziały agenta, uprawniające co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.

  NIE                              TAK (podać jakie ZU)