Polityka prywatności i klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Polityka prywatności Klientów/Usługobiorców Serwisu Meochrona.pl Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców Serwisu jest Agencja Ubezpieczeniowa Beskidzkiej Izby Lekarskiej z siedzibą przy ul. Piastowskiej 15 , 43-300 Bielsko-Biała,

Tel: +48 660 682 881, (33) 810 68 18,
Email: info@medochrona.plubezpieczenia@bil.bielsko.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izbie Lekarskiej jest Agnieszka Witoszek (dane kontaktowe Inspektora: e-mail: dpo@witoszek.com, telefon: 33 810 22 37, która w razie pytań lub wątpliwości służy Usługobiorcą informacją odnośnie realizacji praw dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3. Usługodawca jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami:

a)      Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO,

b)      Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz.1000),

c)       Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

a)      świadczenia usług drogą elektroniczną,

b)      przygotowania oferty ubezpieczenia i ewentualnie umowy ubezpieczenia, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Panią/Pana oferty, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

c)      marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy - jeżeli Usługobiorca wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.

5. Przekazanie danych osobowych przez Usługobiorcę ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia i jest niezbędne do przedstawienia oferty ubezpieczenia.

6. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika:

a)      imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

b)      numer Identyfikacji Podatkowej;

c)       numer PESEL;

d)      numer REGON;

e)      numer prawa wykonywania zawodu;

f)       adres, w tym adres e-mail, telefon;

7. Usługodawca może wystąpić do Usługobiorcy o przekazanie innych danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia danej usługi ubezpieczeniowej. W takim przypadku dane te będę każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi.

8. Użytkownik udostępnia swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy. Zgoda na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolna i może zostać wycofana w każdym czasie
i w dowolny sposób (telefonicznie, e-mailem, listownie), bez wpływu na świadczone usługi ubezpieczeniowe.

9. Odbiorcą danych osobowych Usługobiorców są towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady reasekuracji, dostawcy usług IT – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

10. Dane osobowe Usługobiorców będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń
z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

11. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

12. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Wszelkie wnioski dotyczące powyższych praw prosimy kierować na adres email: ubezpieczenia@bil.bielsko.pl lub zgłaszać osobiście w siedzibie Agencji Ubezpieczeniowej.

13. Dane osobowe Usługobiorców nie są przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że wymaga tego realizacja zawartej umowy ubezpieczeniowej.

14. Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

15. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania w celu podjęcia decyzji na temat proponowanego ubezpieczenia. Decyzje te będą dotyczyły określenia parametrów umowy ubezpieczenia, w tym m.in.: wysokości składki ubezpieczeniowej lub możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, historii szkód, informacji o przedmiocie ubezpieczenia oraz informacji o stanie zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.