Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1

Definicje

Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, mają następujące znaczenie:

 1. Dokumentacja Produktowa – wszelka dokumentacja dotycząca uczestnictwa w programach ubezpieczeniowych i przystępowania do ochrony ubezpieczeniowej, związana z rozwinięciem korzystania z usługi „Przystąp do ubezpieczenia”, szczegółowo określona przy każdym programie ubezpieczeniowym i upubliczniona przy zachowaniu minimalnych wymogów formalnych, jak dla Regulaminu, obejmująca w szczególności Regulamin Programu „Medochrona” określający zasady działania konkretnego programu ubezpieczeniowego wraz załącznikami, Dokumenty Ubezpieczenia zdefiniowane w Regulaminie Programu „Medochrona” określającego zasady działania konkretnego programu ubezpieczeniowego (zwanego dalej również regulaminem szczegółowym), w tym Polisy, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, certyfikat, Deklaracje;
 2. Usługodawca – podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, tj. Beskidzka Izba Lekarska z siedzibą w Bielsku Białej;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin;
 4. Serwis – grupa powiązanych z sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru, w tym formularze, aplikacje, połączonych wzajemnymi relacjami, umieszczonych na serwerze z dostępem do nich poprzez sieć Internet pod adresem wskazanym w §2 ust. 2, umożliwiających Usługobiorcy korzystanie z mechanizmów informatycznych celem korzystania z Usług;
 5. Usługi – usługi świadczone Usługobiorcy przez Usługodawcę bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.), określone w § 3 ust. 1 Regulaminu;
 6. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  1. rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego;
  5. zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawcą jest Beskidzka Izba Lekarska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471020111, REGON 006212766.
 3. Adresy elektroniczne: info@medochrona.pl.
 4. Strona www: www.medochrona.pl.
 5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej wskazanej powyżej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie, w tym wydrukowanie, przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także na każde żądanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną, poprzez udostępnianie w Serwisie, pod adresem wskazanym w § 2 ust. 3 następujące usługi:
  1. udostępnianie informacji o produktach ubezpieczeniowych, o regulacjach prawnych w zakresie ubezpieczeń, w tym obowiązkach ubezpieczeniowych grup zawodowych, o ryzykach ubezpieczeniowych;
  2. informowanie o danych adresowych zakładów ubezpieczeń;
  3. newsletter;
  4. prowadzenie konta w Serwisie;
  5. możliwość skorzystania z aplikacji „Przystąp do ubezpieczenia”
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru lub zmiany: rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług przed zawarciem umowy o ich świadczenie. Ze względów bezpieczeństwa, technicznych lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić możliwość korzystania z Usług, w tym dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia przeszkód.
 3. Funkcjonalności poszczególnych elementów aplikacji „Przystąp do ubezpieczenia” oraz szczegółowe zasady korzystania z wybranych Usług mogą być określone także w odrębnych dokumentach, w tym regulaminach szczegółowych, udostępnianych przez Usługodawcę w sposób przynajmniej tożsamy do sposobów udostępniania niniejszego Regulaminu, w tym w Dokumentacji Produktowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a regulaminem szczegółowym, w tym z Dokumentacją Produktową, zastosowanie znajdują postanowienia takiego regulaminu szczegółowego.

 

§ 4

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej Google Chrome w aktualnej wersji lub 5 wersji wstecz, Mozilla Firefox w aktualnej wersji lub 5 wersji wstecz, Opera w aktualnej wersji lub 5 wersji wstecz, Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, poprawnie skonfigurowanej, obsługującej język Javascript oraz wraz z włączoną i aktywną obsługa plików „cookies”. Polityka dotycząca plików cookies uregulowana została w Załączniku nr 2 do Regulaminu określonym jako Polityka cookies.
 2. Korzystanie z Usług, polegające na wydruku treści, w tym projektów dokumentów, wymaga użycia drukarki Usługobiorcy.
 3. W celu skorzystania z niektórych funkcji Usług może być konieczne założenie konta w Serwisie, korzystanie z poczty email – posiadanie konta poczty email, posiadanie możliwości odczytywania krótkich wiadomości tekstowych (SMS), wysyłanych na numer telefonu.
 4. Korzystanie z niektórych funkcji Usług może uzależnione być od dodatkowych warunków określonych w odrębnych dokumentach, w tym w regulaminach, udostępnianych przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym w Dokumentacji Produktowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a regulaminem szczegółowym, w tym z Dokumentacją Produktową, zastosowanie znajdują postanowienia takiego regulaminu szczegółowego.
 5. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami, jakie występują przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych.
 6. Dostęp do konta jest chroniony poprzez hasło. Hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu lub zapamiętać. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez Usługobiorcę hasła i nazwy użytkownika osobom niepowołanym.
 7. Zabronione jest: wprowadzanie zmian lub modyfikacji w oprogramowaniu Serwisu oraz w zgromadzonych w Serwisie danych (za wyjątkiem zmian danych dotyczących Usługobiorcy, których można dokonać w formularzach); nieuzgodnione zmienianie układu Serwisu, sposobu jego wyświetlania, prezentowanych treści; wprowadzenie jakichkolwiek zmian, modyfikacji Serwisu, przekazywanie komukolwiek innemu swojego hasła; korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie niewłaściwego oprogramowania; podejmowanie działań polegających na naruszaniu prywatności innych Usługobiorców.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W przypadku dostarczenia przez Usługobiorcę danych o bezprawnym charakterze, Usługodawca może uniemożliwić Usługobiorcy dostęp do Usług. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem jakiegokolwiek Usługobiorcy za szkodę powstałą w związku z udostępnieniem przez Usługobiorcę danych o bezprawnym charakterze.

 

§ 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umówi o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu. W przypadku korzystania z funkcji Usług wymagających założenia konta w Serwisie, lub przesłania danych - z chwilą przesłania prawidłowo wypełnionego formularza. Umowa o świadczenie Usług zawarta poprzez założenie konta w Serwisie zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń poprzez zaniechanie korzystania usług i/lub Serwisu. W przypadku usługi konta w Serwisie, rozwiązanie umowy następuje poprzez usunięcie konta w Serwisie na wniosek Usługobiorcy zgłoszony poprzez pocztę email, pod warunkiem potwierdzenia przez niego danych dostępowych. Usunięcie konta w Serwisie nastąpi w takim przypadku najpóźniej w okresie 30 dni od zgłoszenia. 
 3. W przypadku, gdy po założeniu konta Usługobiorca nie przystąpi do umowy ubezpieczenia lub ochrony ubezpieczeniowej możliwej do udzielenia w ramach funkcji aplikacji „Przystąp do ubezpieczenia” na podstawie odrębnych dokumentów, w tym regulaminów szczegółowych, udostępnianych przez Usługodawcę przynajmniej w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym w Dokumentacji Produktowej, w ciągu 3 miesięcy - konto to zostanie usunięte przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług z Usługobiorcą poprzez usunięcie konta w Serwisie w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub jakimkolwiek innym dokumentem, w tym z regulaminem udostępnianym przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym z Dokumentacją Produktową. W takim przypadku Usługobiorca nie może ponownie założyć konta w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 5. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Usługobiorcę.

 

§ 6

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Regulamin jest elementem umowy o korzystanie z Usług przy użyciu Serwisu, zawieranej pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Możliwość korzystania z usług warunkowana jest akceptacją niniejszego Regulaminu oraz podaniem przez Usługobiorcę informacji niezbędnych do realizacji Usługi.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby świadczone Usługi dostępne były całą dobę. Usługodawca nie gwarantuje, że świadczone Usługi dostępne będą całą dobę i nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy świadczone Usługi nie będą dostępne całą dobę. Dopuszczalne są przerwy techniczne tymczasowo uniemożliwiające korzystanie z Usług. Korzystanie z Usług jest bezpłatne, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu lub regulaminów szczegółowych.
 3. Regulamin nie dotyczy ochrony ubezpieczeniowej, której objęciem umożliwia Usługodawca w związku z możliwością skorzystania z funkcji „Przystąp do ubezpieczenia”.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich podanie może uniemożliwić korzystanie odpowiednio z niektórych lub wszystkich Usług. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność wprowadzanych danych.
 5. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, albo z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celu:
  1. zgłoszenia właściwym służbom podejrzenia popełnienia przestępstwa lub innego naruszenia prawa,
  2. prowadzenia postępowania sądowego lub innego postępowania przed właściwymi organami państwowymi.
 6. Świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez Serwis. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Usługodawca publikuje w Serwisie treści dotyczące ubezpieczeń, ryzyk ubezpieczeniowych oraz obowiązków ubezpieczeniowych, których celem jest przybliżenie Usługobiorcy wiedzy o ubezpieczeniach, poinformowanie o objęciu ochroną ubezpieczeniową, przekazanie warunków ubezpieczenia i innych dokumentów.
 8. Publikowane treści, o których mowa w ustępie powyżej mają charakter poglądowy i w żaden sposób nie stanowią części warunków, ani oficjalnej interpretacji umowy ubezpieczenia, chyba, że taki charakter zostanie im nadany przez postanowienia odrębnych dokumentów, w tym regulaminów udostępnianych przez Usługodawcę przynajmniej w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym Dokumentacji Produktowej. Informacje nie mają charakteru porady, ani nie są wskazaniem najwłaściwszej dla Usługobiorcy ochrony ubezpieczeniowej. Publikowane treści, o których mowa powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego chyba, że taki charakter zostanie im nadany przez postanowienia odrębnych dokumentów, w tym regulaminów udostępnianych przez Usługodawcę przynajmniej w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym Dokumentacji Produktowej.
 9. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego newslettera na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej. Zamówienie Usługi newsletter następuje poprzez wypełnienie formularza. Usługobiorca powinien wypełnić wszystkie pola formularza oraz zaznaczyć pola: „Tak, chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać oferty specjalne”.
 10. Usługa konta w Serwisie świadczona jest w związku z możliwością objęcia ochroną ubezpieczeniową Usługobiorców. Konto zostaje założone automatycznie, podczas podejmowania czynności zmierzających do przystępowania do ochrony ubezpieczeniowej w ramach funkcji „Przystąp do ubezpieczenia”.
 11. Po zalogowaniu do konta w Serwisie Usługobiorca ma dostęp do uprzednio zapisanych danych i dokumentacji przygotowanej za pomocą funkcji „Przystąp do ubezpieczenia”. Konto w Serwisie przechowuje podstawowe dane teleadresowe na potrzeby przyszłego wykorzystania funkcji aplikacji „Przystąp do ubezpieczenia”. Usługodawca ma możliwość w każdym czasie wykrywania i korygowania błędów w swoich danych osobowych zapisanych w Serwisie poprzez skorzystanie z odpowiedniej zakładki. System umożliwia posiadanie wyłącznie jednego konta w Serwisie przyporządkowanego do numeru telefonu.
 12. Usługa określona jako „Przystąp do ubezpieczenia” daje możliwość uruchomienia aplikacji, której celem jest, po wprowadzeniu wymaganych informacji, przedstawienie wariantów ochrony ubezpieczeniowej realizowanej przez wskazane w niej zakłady ubezpieczeń oraz podjęcie działań zmierzających do umożliwienia Usługobiorcy przystąpienia do ubezpieczenia. Wszelkie postanowienia dotyczące korzystania z konkretnej funkcji tej aplikacji, w celu udzielenia wskazanej ochrony ubezpieczeniowej, uregulowane zostały dodatkowo postanowieniami odrębnych dokumentów, w tym regulaminów udostępnianych przez Usługodawcę przynajmniej w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym w Dokumentacji Produktowej dla każdego rodzaju ochrony ubezpieczeniowej.

 

§ 7

Nota prawna

 1. Publikowane na stronie internetowej www.medochrona.pl, treści mają charakter poglądowy i w żaden sposób nie stanowią części warunków ani oficjalnej interpretacji umowy ubezpieczenia, chyba że taki charakter zostanie im nadany przez postanawiania odrębnych dokumentów, w tym regulaminów udostępnionych na stronie internetowej www.medochrona.pl , w tym dokumentacji produktowej. Informacje nie mają charakteru porady ani nie są wskazaniem najwłaściwszej ochrony ubezpieczeniowej. Publikowane treści, o których mowa powyżej, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chyba że taki charakter zostanie im nadany przez postanowienia odrębnych dokumentów w tym regulaminów udostępnianych na stronie internetowej www.medochrona.pl, w tym dokumentów produktowych.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie.
 2. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Usługodawcy: Beskidzka Izba Lekarska, ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała lub na adres e-mail: info@medochrona.pl.
 3. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi w formie tożsamej do dokonanego zgłoszenie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do Usługobiorcy przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje, skargi i zażalenia w sprawach dotyczących ochrony ubezpieczeniowej rozpatrywane są w sposób określony postanowieniami odrębnych dokumentów, w tym regulaminów udostępnianych przez Usługodawcę przynajmniej w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym Dokumentacji Produktowej.
 5.  

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) wymaga uzyskania zgody Usługobiorcy, to zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści i może być odwołana w każdym czasie.

 2. Wszelkie prawa do treści Serwisu i Usług, z wyjątkiem zastrzeżonych dla innych podmiotów, posiada Usługodawca. Z faktu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie należy domniemywać udzielenia jakiejkolwiek zgody lub jej licencji na korzystanie z nich w sposób inny, aniżeli w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody.

 3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały wskazane w stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu Polityce prywatności.

 4. Gdy Usługobiorcą jest konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zawierana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, tj. sieci Internet. W związku z powyższym, Usługodawca informuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego na adres Usługodawcy, to jest: Beskidzka Izba Lekarska, ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Usługobiorcę określonych danych, Usługobiorca zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych, jak i niewłaściwego wypełnienia formularzy w Serwisie przez Usługobiorcę, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Usługobiorcę, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 7. W przypadku dostarczenia przez Usługobiorcę treści i danych wbrew postanowieniem Regulaminu, Usługodawca ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Usługobiorcy.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak działania Serwisu, w tym z powodu okoliczności, o których mowa w § 6.

 9. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu w Serwisie i mają zastosowania do korzystania z Usług po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu.

 10. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Dokumentacją Produktową pierwszeństwo posiadają postanowienia Dokumentacji Produktowej.

 11. Prawem właściwym jest prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 380), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz innych stosownych aktów prawnych. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą jest język polski.

 12. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę rozstrzygane są przez właściwe polskie sądy powszechne.

 13. Jeżeli postanowienia Regulaminu są albo staną się nieważne, nieskuteczne albo niezupełne, nie narusza to ważności i skuteczności jego pozostałych postanowień. W miejscu tych postanowień znajdą się takie postanowienia, które będą ważne i skuteczne i będą możliwie najpełniej oddawały intencję postanowień nieważnych lub nieskutecznych.

 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.12.2017 r.

 

Bielsko – Biała, 06.12.2017 r.

Usługodawca

 

Załączniki do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Załącznik nr 2 Polityka cookies 
 • Załącznik nr 3 Polityka prywatności