Regulamin Produktowy "Programu OC dla Lekarzy - Produkt PZU S.A. 1/2017

§ 1

Definicje

Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, mają następujące znaczenie:

 1. Wniosek ubezpieczeniowy przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia lub Formularz zmian na Polisie, według wzoru opracowanego przez Zakład Ubezpieczeń obowiązującego dla Umowy Ubezpieczenia, składana do Organizatora w celu przystąpienia przez Uczestnika do Umowy Ubezpieczenia, albo dokonania zmian danych Uczestnika objętego ochroną ubezpieczeniową przez Zakład Ubezpieczeń, zgodnie z warunkami Umowy Ubezpieczenia i OWU;
 2. Dokumenty Ubezpieczenia – Polisa, OWU, Wniosek;
 3. Lekarz – osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.):
  1. osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej tj. lekarze nie zrzeszeni w Izbie, którzy dotychczas korzystali z usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w ramach programu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i innych zawodów medycznych - wg wykazu do niniejszego Programu;
  2. lekarze prowadzący praktykę lekarską na terenie Izby, a nie zrzeszeni w Izbie;
  3. członkowie Izby wykonujący zawód medyczny w formie:
   1. ednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
   2. spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,
   3. w zakresie ubezpieczenia dobrowolnego pozostałe osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lub niepełne prawo wykonywania zawodu lekarza;
 4. Organizator – Beskidzka Izba Lekarska z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała, posiadająca numer NIP 5471020111 oraz numer REGON 006212766, adres poczty elektronicznej: info@medochrona.pl, nr telefonu +48 33 8106818, +48 660682881;
 5. OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla Klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy zatwierdzone uchwałą Nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.;
 6. Potwierdzenie/Polisa – Dokument Ubezpieczenia potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia;
 7. Program – program lojalnościowy stworzony i realizowany przez Organizatora pod nazwą „Program OC dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2017”, którego zasady funkcjonowania określa niniejszy Regulamin oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady działania Programu, w tym określający prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika, wraz z załącznikiem (Formularz Odstąpienia od Programu stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu,);
 9. Serwis – program internetowy służący Uczestnikom do uzyskiwania informacji o Organizatorze, Programie, Dokumentach Ubezpieczenia oraz posiadający funkcjonalności wskazane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną;
 10. Ubezpieczający – Beskidzka Izba Lekarska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała, numer REGON 006212766 na podstawie Umowy Generalnej nr UMG/0535/MSP/S/2014 z dnia 15.12.2014r wraz z Aneksem nr 2;
 11. Ubezpieczony – Uczestnik, który przystąpił do Umowy Ubezpieczenia i w stosunku do którego jest udzielana ochrona ubezpieczeniowa przez Zakład Ubezpieczeń na podstawie Umowy Ubezpieczenia;
 12. Uczestnik – osoba fizyczna, która przystąpiła do Programu; Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w § 3 niniejszego Regulaminu;
 13. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego na rzecz Uczestników, za pośrednictwem Organizatora, z Zakładem Ubezpieczeń; przystępowanie do Umowy Ubezpieczenia, występowanie z Umowy Ubezpieczenia, odstępowanie od Umowy Ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron Umowy Ubezpieczenia oraz Ubezpieczonych, a także przedmiot, zakres, warunki Umowy Ubezpieczenia, w tym sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń oraz warunki wypłaty świadczenia z Umowy Ubezpieczenia, początek, zawieszenie, zakończenie i wznowienie ochrony ubezpieczeniowej uregulowane są poza niniejszym Regulaminem w Dokumentach Ubezpieczenia;
 14. Zakład Ubezpieczeń – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009831 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 86 352 300 zł.

§ 2

Program

 1. Uczestnictwo w Programie umożliwia przystąpienie przez Uczestnika do Umowy Ubezpieczenia.
 2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 3. Świadczenia Organizatora wynikające z Regulaminu posiadają charakter usług ciągłych i mogą być wykonywane przez Organizatora osobiście lub powierzone do wykonania osobom trzecim.

 

§ 3

Warunki uzyskania członkostwa w Programie

Uczestnikiem może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. jest Lekarzem,
 3. jest zainteresowana przystąpieniem do Ubezpieczenia

 § 4

Zasady przystąpienia do Programu

 1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu spełniająca warunki uzyskania członkostwa w Programie, o których mowa w § 3 zapoznaje się z treścią wyświetlaną w Serwisie, a w szczególności z treścią:
  1. niniejszego Regulaminu wraz Załącznikiem (Formularz Odstąpienia od Programu stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu),
  2. Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z Załącznikami,
  3. Treścią oświadczeń obligatoryjnych (obowiązkowych),
  4. OWU oraz Postanowieniami Umowy,
  5. Klauzul informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych,
  6. Polityką prywatności.
 2.  Treści, o których mowa w § 4 ust 1 udostępnione zostają przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu, a na odrębny wniosek złożony pisemnie do Organizatora przesłany na adres: Beskidzka Izba Lekarska, ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała - w formie papierowej lub elektronicznej na adres info@medochrona.pl.
 3. Po zapoznaniu się z treściami, o których mowa w § 4 ust. 1, jeśli osoba w dalszym ciągu jest zainteresowana przystąpieniem do Programu, zakłada konto w Serwisie. Założenie konta w Serwisie następuje poprzez wypełnienie przez osobę zainteresowaną wszystkich danych obligatoryjnych (obowiązkowych) oraz złożenie oświadczeń obligatoryjnych (obowiązkowych), niezbędnych do wygenerowania z Serwisu Wniosku przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia.
 4. Dane obligatoryjne (obowiązkowe) i oświadczenia obligatoryjne (obowiązkowe), o których mowa w ust. 3 powyżej obejmują:

  1. określenie przez Lekarza sposobu wykonywanych świadczeń medycznych (z praktyką lekarską lub bez praktyki lekarskiej);
  2. wskazanie przez Lekarza rodzaju wykonywanej specjalizacji;
  3. wskazanie wariantu oferty ubezpieczenia (wariant ubezpieczenia określony w Polisie);
  4. określenie stanowiska wobec możliwości poszerzenia zakresu ubezpieczenia;
  5. imię i nazwisko Lekarza, numer PESEL Lekarza lub data urodzenia Lekarza (jeżeli Lekarz nie posiada numeru PESEL), numer Prawa Wykonywania Zawodu, Nazwa Praktyki Lekarskiej, NIP, REGON, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu komórkowego;
  6. złożenie oświadczeń o spełnianiu warunków określonych dla Lekarza w § 3;
  7. złożenie oświadczeń obligatoryjnych (obowiązkowych) potwierdzających: zapoznanie się, zrozumienie i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, treści Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, OWU, a także złożenie pozostałych oświadczeń obligatoryjnych (obowiązkowych), w tym oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, według treści wyświetlonej w Serwisie.
 5. Uczestnikowi, który przystąpił do Programu poprzez Serwis, nadawany jest indywidualny login do jego konta w Serwisie, stanowiący ciąg ośmiu znaków numerycznych i odpowiadający podanemu przez Uczestnika podczas rejestracji do Serwisu numerowi jego telefonu.
 6. Uczestnik może utworzyć tylko jedno konto w Serwisie związane z uczestnictwem w Programie.
 7. Organizator przesyła Uczestnikowi potwierdzenie przystąpienia do Programu w formie wiadomości email na adres Uczestnika wskazany w Serwisie.

 

§ 5

Pozostałe zasady uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnik może w każdym czasie uzyskać informację od Organizatora o treściach wskazanych w § 4 ust. 1 oraz o jego indywidualnym loginie, jeżeli został mu nadany, o dacie przystąpienia do Programu, wysyłając do Organizatora w tym zakresie wniosek e-mail na adres: info@medochrona.pl lub wniosek w formie pisemnej skierowany na adres: Beskidzka Izba Lekarska, ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, przesyłane są Uczestnikowi w formie wiadomości email lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany Organizatorowi.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych i pełnych danych i informacji oraz do złożenia prawdziwych oświadczeń, a zwłaszcza do podania prawdziwych i pełnych danych i informacji oraz do złożenia prawdziwych oświadczeń w Serwisie, w Formularzu Przystąpienia do Programu, w Formularzu Odstąpienia od Programu (Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz w Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia i Formularzu zmian na Polisie. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub niepełnych, wszelkie tego skutki ponosi Uczestnik.
 3. W przypadku zmiany danych podanych przez Uczestnika Organizatorowi w Serwisie, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia tej zmiany, zgłosić zmianę w formie pisemnej, aby administrator danych mógł zaktualizować dane wprowadzone przez niego do Serwisu w zakładce „Twoje Konto”, „Twoje dane”.
 4. Zmiana danych i oświadczeń zawartych we Wniosku przystąpienia do Ubezpieczenia lub w certyfikacie wymaga złożenia odrębnego oświadczenia przez Uczestnika zgodnie z wymogami OWU i powinna zostać dokonana za pośrednictwem Organizatora.
 5. Uczestnik ma prawo odstąpić od Programu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, to jest od dnia przystąpienia przez Uczestnika do Programu, o którym mowa w § 6 ust. 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Programu, Uczestnik musi poinformować Organizatora (Beskidzka Izba Lekarska z siedzibą w Bielsku – Białej) o swojej decyzji o odstąpieniu od Programu w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma na adres: Beskidzka Izba Lekarska, ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała. Uczestnik może skorzystać z wzoru Formularza Odstąpienia od Programu stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Programu, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Uczestnikowi prawa odstąpienia od Programu przed upływem terminu do odstąpienia od Programu.
 6. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), w chwili odstąpienia przez Uczestnika od Programu, wygasa w stosunku do tego Uczestnika ochrona ubezpieczeniowa udzielana temu Uczestnikowi na podstawie Umowy Ubezpieczenia. Organizator informuje Zakład Ubezpieczeń o odstąpieniu przez Uczestnika od Programu.
 7. Przystępując do Programu, Uczestnik oświadcza nadto, że żąda rozpoczęcia świadczenia usług na jego rzecz przez Organizatora przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od Programu, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

§ 6

Zasady trwania i ustania członkostwa w Programie

 1. Członkostwo w Programie rozpoczyna się od dnia przystąpienia do Programu. Przystąpienie do Programu następuje w dniu utworzenia konta w Serwisie. O fakcie i dacie przystąpienia do Programu, Organizator informuje Uczestnika zgodnie z § 4 ust. 7. W razie wątpliwości, uznaje się, że umowa pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem została zawarta w dniu przystąpienia do Programu, o którym mowa w niniejszym ust. 1 w miejscu prowadzenia działalności przez Organizatora.
 2. Członkostwo w Programie trwa do 12 miesięcy.
 3. Członkostwo w Programie wygasa:
  1. w dniu zakończenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do Uczestnika z tytułu Umowy Ubezpieczenia, to jest w dniu zakończenia udzielania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z Umową Ubezpieczenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zakończenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do Uczestnika z powodu jej nieprzedłużenia, pod warunkiem, że odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń zostanie wznowiona w stosunku do tego Ubezpieczonego zgodnie z postanowieniami Umowy Ubezpieczenia, uznaje się, że Członkostwo w Programie nie wygasa;
  2. w przypadku śmierci Uczestnika;
  3. w przypadku wszystkich Uczestników - wraz z zakończeniem działania Programu;
  4. w przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa w Programie – Uczestnik w każdym czasie może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu członkostwa w Programie; oświadczenie o wypowiedzeniu, złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Uczestnik przesyła na adres: Beskidzka Izba Lekarska, ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała; Członkostwo w Programie wygasa z dniem określonym w oświadczeniu, nie wcześniej jednak, niż w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia oświadczenia na adres wskazany powyżej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt 1) – pkt 3);
  5. w przypadku nie przystąpienia przez Uczestnika do Umowy Ubezpieczenia jako Ubezpieczony – po upływie 3 miesięcy od dnia przystąpienia do Programu.

  

§ 7

Zakończenie funkcjonowania Programu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia działania Programu. Uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie przez Organizatora nie później, niż na 1 miesiąc przed zakończeniem działania Programu.
 2. Zakończenie działania Programu nie powoduje automatycznego zakończenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia w stosunku do danego Uczestnika, a ochrona udzielana jest i kończy się zgodnie z postanowieniami Dokumentów ubezpieczenia.

§ 8

Ubezpieczenie

 1. Przystępowanie do Umowy Ubezpieczenia, występowanie z Umowy Ubezpieczenia, odstępowanie od Umowy Ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron Umowy Ubezpieczenia oraz Ubezpieczonych, a także przedmiot, zakres, warunki Umowy Ubezpieczenia, w tym sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, warunki wypłaty świadczenia (w tym odszkodowania) z Umowy Ubezpieczenia, początek, zawieszenie, zakończenie i wznowienie ochrony ubezpieczeniowej i inne postanowienia Umowy Ubezpieczenia zostają określone poza niniejszym Regulaminem w Dokumentach Ubezpieczenia i w przepisach powszechnie obowiązującego prawa mających zastosowanie.
 2. Treść Potwierdzenia/Polisy oraz OWU udostępniana jest Uczestnikom przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu z możliwością jej wyświetlenia, zapisania na dysku twardym komputera oraz wydrukowania.
 3. Na odrębny pisemny wniosek Uczestnika złożony na adres: Beskidzka Izba Lekarska., ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała, Organizator przesyła Uczestnikowi treść Potwierdzenia/Polisy lub OWU w formie papierowej lub w formie wiadomości email na adres podany przez Uczestnika w Serwisie; Uczestnik może korzystać z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń na podstawie Umowy Ubezpieczenia wyłącznie w okresie członkostwa w Programie, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2.
 4. W przypadku osób, o których mowa w § 3 przystąpienie do Ubezpieczenia jest możliwe wyłącznie wraz z przystąpieniem do Programu. Możliwość przystąpienia do Programu dla osób spełniających warunki określone w § 3 nie jest limitowana w czasie, przez cały okres funkcjonowania Programu.

 

§ 9

Opłata za uczestnictwo i składka ubezpieczeniowa

 1. Członkostwo w Programie jest wolne od opłat, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2 – ust. 3. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.), w ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, którym jest Umowa Ubezpieczenia, Ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia. Powyższe nie wyklucza możliwości zobowiązania się przez Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego do finansowania kosztu składki ubezpieczeniowej, o czym mowa w ust. 2.
 2. Uczestnik zobowiązuje się wobec Ubezpieczającego, że zapłaci składkę ubezpieczeniową z góry za każdy okres trwania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do tego Uczestnika w ramach Umowy Ubezpieczenia, w wysokości zadeklarowanej przez Uczestnika w Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia, w którym ma być́ udzielana ochrona ubezpieczeniowa przelewem w terminie określonym na polisie.
 3. Zapłata, o której mowa w ust. 2 nastąpi na rachunek bankowy wskazany Uczestnikowi na polisie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego, o którym mowa w niniejszym ustępie, pełną kwotą składki ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w Programie oraz zastrzeżenia, co do niezgodności funkcjonowania Programu z niniejszym Regulaminem, Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości email na adres: info@medochrona.pl lub pisemnie na adres: Beskidzka Izba Lekarska, ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „Reklamacja Programu OC dla Lekarzy”.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji i zawiadamia Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji przesyłając, bezpośrednio po rozpatrzeniu reklamacji, informację o sposobie jej rozpatrzenia w formie wiadomości email lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w złożonej reklamacji lub w Serwisie.
 3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Uczestnik może wyrazić zgodę na świadczenie przez Organizatora usługi w zakresie newslettera na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądanie zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych.
 6. Uczestnik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym momencie przesyłając oświadczenie w tym zakresie na adres email: info@medochrona.pl lub przesyłając oświadczenie w formie pisemnej na adres: Beskidzka Izba Lekarska, ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w każdym czasie. Informacja o zmianie treści Regulaminu oraz nowa treść Regulaminu zostaną udostępnione Uczestnikom w Serwisie na stronie internetowej www.medochrona.pl i zostaną przesłane przez Organizatora Uczestnikom w formie wiadomości email na podany w Serwisie przez Uczestnika adres e-mail, albo na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w Serwisie. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 9 Regulaminu, Uczestnik, który nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 7, ma prawo wypowiedzieć członkostwo w Programie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji o wprowadzonej zmianie Regulaminu. Domniemuje się, że Uczestnik otrzymał informację o wprowadzonej zmianie Regulaminu w chwili przesłania do Uczestnika wiadomości email w taki sposób, żeby Uczestnik mógł się zapoznać z jego treścią lub w przypadku przesłania informacji w formie pisemnej – w chwili gdy informacja ta została doręczona do Uczestnika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jej treścią, jeżeli informacja o wprowadzonej zmianie Regulaminu została wysłana na adresy Uczestnika wskazane zgodnie z ust. 7. Jeżeli Uczestnik nie złoży w powyższym terminie oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa w Programie, jest to jednoznaczne z akceptacją zmian w treści Regulaminu.
 8. Zmiany Regulaminu w zakresie informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) wymagają porozumienia Organizatora i Uczestnika. Organizator, wraz z informacją o zmianie treści Regulaminu oraz nową treścią Regulaminu, przesyła Uczestnikowi informację o zakresie zmian, o których mowa w niniejszym ust. 8 wraz z Formularzem Akceptacji Zmian. Zmiany, o których mowa w niniejszym ust. 8 wiążą Organizatora i Uczestnika, jeżeli Uczestnik zaakceptuje zmiany przesyłając Organizatorowi wypełniony i podpisany Formularz Akceptacji Zmian.
 9. Zmiana lub uzupełnienie Umowy Ubezpieczenia nie stanowi zmiany Regulaminu.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.12.2017 r.

Bielsko – Biała, dnia 06.12.2017 r

Organizator