Ubezpieczenie majątku

Kompleksowa ochrona majątku firmy

To ubezpieczenie zapewni Państwu ochronę w przypadku zdarzeń mogących poważnie naruszyć równowagę Państwa firmy, takich jak zniszczenie mienia będącego własnością firmy, przerwa w działalności przedsiębiorstwa, czy konieczności wypłacenia odszkodowania osobom trzecim. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • budynki, lokale, budowle
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • materiały wykorzystane do adaptacji wnętrz
 • towar, materiały służące do wykonywania działalności
 • mienie osób trzecich
 • mienie osobiste pracowników
 • pieniądze, akcje, obligacje

W zależności od specyfiki działalności firmy oraz indywidualnych preferencji wybrać jeden z poniższych zakresów ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (All risk) z wyłączeniem tych, które zostały wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych m.in od ognia, przepięć, wybuchu, deszczu i innych zdarzeń losowych wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia można rozszerzyć o klauzule dodatkowe:

 • ubezpieczenie od ryzyka pękania wskutek mrozu
 • ubezpieczenia awarii, uszkodzeń maszyn i urządzeń
 • ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń lub elementów budynków i budowli
 • ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu

W ramach ubezpieczenia majątku firmy można stworzyć indywidualny pakiet w oparciu o dodatkowe ryzyka, które są specyficzne dla Państwa działalności (do wyboru):

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem
 • ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności np. nadgodzin pracowników
 • ubezpieczenie stałych kosztów działalności takich jak opłata za czynsz, energię, raty kredytów
 • ubezpieczenie na wypadek stłuczenia szyb
 • ubezpieczenie na wypadek zepsucia towarów wskutek rozmrożenia, zniszczenia leków wskutek nieutrzymania wymaganej temperatury
 • ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroniące przed koniecznością wypłaty wysokich odszkodowań w przypadku szkód na osobie (klient, pacjent, pracownik)

W celu przedstawienia Państwu konkretnej oferty, bądź w razie jakichkolwiek pytań odnośnie naszych produktów prosimy Państwa o kontakt telefoniczny z Panią Agatą Radomską pod numerem telefonu 660 682 881 lub Panią Izabelą Kukulak-Pniok pod numerem telefonu (33) 810 68 18 w godzinach pracy Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Kompleksowe ubezpieczenie domu i mieszkania

To ubezpieczenie zapewni Państwu doskonałą ochronę na wypadek zdarzeń losowych, w wyniku których może ucierpieć Państwa mieszkanie, dom, mienie - również to znajdujące się poza miejscem zamieszkania jak np. bagaż, nagrobek oraz odpowiedzialność cywilną. Ubezpieczenie można zawrzeć w dwóch różnych wariantach:

 1. ubezpieczenie oparte o katalog ryzyk, które są wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – zdarzenia nazwane.
 2. ubezpieczenie każdego ryzyka za wyjątkiem ryzyk, które zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej – znajdziesz je w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Zakres i sumy ubezpieczenia dobierane są indywidualnie, aby zabezpieczyć Państwa wszystkie potrzeby. Ponadto w ramach szerokiego pakietu Assistance (domowy, medyczny, samochodowy) oferujemy Państwu również usługi dodatkowe jak np. zakwaterowanie zastępcze oraz pomoc w przypadku domowej awarii lub nagłego zachorowania.

W celu przedstawienia Państwu konkretnej oferty, bądź w razie jakichkolwiek pytań odnośnie naszych produktów prosimy Państwa o kontakt telefoniczny z Panią Agatą Radomską pod numerem telefonu 660 682 881 lub Panią Izabelą Kukulak-Pniok pod numerem telefonu (33) 810 68 18 w godzinach pracy Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) zabezpiecza przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych na terenie całego świata. Ubezpieczenie chroni zarówno Państwa- w przypadku uszczerbku na zdrowiu, jak i najbliższych-  na wypadek Państwa śmierci. W naszej ofercie proponujemy dwa zakresy czasowe ubezpieczenia:

 1. ochronę pełną- obowiązującą 24h na dobę
 2. ochronę pracowniczą- obowiązującą w drodze do i z pracy/szkoły, a także w trakcie pracy/nauki.

W celu przedstawienia Państwu konkretnej oferty, bądź w razie jakichkolwiek pytań odnośnie naszych produktów prosimy Państwa o kontakt telefoniczny z Panią Agatą Radomską pod numerem telefonu 660 682 881 lub Panią Izabelą Kukulak-Pniok pod numerem telefonu (33) 810 68 18 w godzinach pracy Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Kompleksowa ochrona podczas podróży i pobytu za granicą

Jest to ubezpieczenie, które ma na celu zapewnienie kompleksowej ochrony przez cały okres podróży i pobytu za granicą. Każdorazowo pozwalamy skomponować Państwu swój własny pakiet określając wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych obszarach objętych ochroną.

W ramach tego ubezpieczenia mogą Państwo samodzielnie skonfigurować zakres i sumy ubezpieczenia:

 • suma ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą
 • suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • suma ubezpieczenia utraty lub uszkodzenia bagażu podróżnego oraz opóźnienia dostarczenia bagażu
 • suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • suma ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem lub kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy
 • suma ubezpieczenia kosztów odwołania rezerwacji biletu

W celu przedstawienia Państwu konkretnej oferty, bądź w razie jakichkolwiek pytań odnośnie naszych produktów prosimy Państwa o kontakt telefoniczny z Panią Agatą Radomską pod numerem telefonu 660 682 881 lub Panią Izabelą Kukulak-Pniok pod numerem telefonu (33) 810 68 18 w godzinach pracy Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie jakie muszą Państwo wykupić obowiązkowo jako właściciel samochodu, najpóźniej w dniu jego rejestracji. Zakres ubezpieczenia jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, a reguluje go Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Ubezpieczenie komunikacyjne OC gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z Twojej polisy szkody, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zarówno mienie, jak zdrowie, czy życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z Twojej winy.

AC (autocasco) – ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i zniszczenia

Ubezpieczenie to zapewni Państwu finansowe zadośćuczynienie w przypadku uszkodzenia lub utraty Państwa samochodu, a także jego wyposażenia. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Ochroną w ramach AC objęte są szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia się pojazdów, zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami na zewnątrz samochodu (np. uderzenie w budynek), uszkodzenia auta przez osoby trzecie
 • zdarzeń losowych, np. pożaru, wybuchu, zatopienia, działania sił przyrody (np. huraganu), działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • kradzieży samochodu lub jego części lub wyposażenia

Zakres ubezpieczenie AC można rozszerzyć np. o ubezpieczenie szyb czy ubezpieczenie bagażu znajdującego się w samochodzie.

Assistance

To także dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które zapewnia całodobową pomoc w przypadku awarii samochodu lub stłuczki. Gwarantuje przede wszystkim wsparcie techniczne. Nie muszą się więc Państwo martwić np. o organizację holowania pojazdu do warsztatu, gdy nagle odmówi on posłuszeństwa. Assistance to jednak również pomoc medyczna, a nawet prawna, na którą może liczyć nie tylko kierowca, ale także pasażerowie ubezpieczonego auta. Dodatkowe usługi świadczone w ramach Assistance komunikacyjnego to m.in.:

 • organizowanie i pokrywanie kosztów przesyłki części zamiennych potrzebnych do naprawy pojazdu, których warsztat akurat nie posiada
 • pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy
 • dostarczenie paliwa do pojazdu (bez kosztu paliwa)
Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Przedmiotem tego dobrowolnego ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego lub pasażerów.

W celu przedstawienia Państwu konkretnej oferty, bądź w razie jakichkolwiek pytań odnośnie naszych produktów prosimy Państwa o kontakt telefoniczny z Panią Agatą Radomską pod numerem telefonu 660 682 881 lub Panią Izabelą Kukulak-Pniok pod numerem telefonu (33) 810 68 18 w godzinach pracy Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.