Ubezpieczenie dla podmiotów leczniczych

Odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Leczniczego to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie placówki przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych oraz szkód wyrządzonych w mieniu pacjenta. W ramach oferty proponujemy Państwu ubezpieczenie OC obowiązkowe regulowane przepisami prawa oraz ubezpieczenie OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony.

Zakres i warunki ubezpieczenia obowiązkowego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. Ubezpieczeniem OC obowiązkowym objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania działania ubezpieczonego (lub osób objętych ubezpieczeniem) wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. OC obowiązkowe adresowane jest do wszystkich podmiotów leczniczych.

Minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC Podmiotu Leczniczegona jedno zdarzeniena wszystkie zdarzenia
Podmiot Leczniczy udzielający świadczeń szpitalnych w ramach wykonywanej działalności leczniczej 100 000 EUR 500 000 EUR
Podmiot Leczniczy udzielający świadczeń innych niż szpitalne, w ramach wykonywanej działalności leczniczej 75 000 EUR 350 000 EUR

W ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC istnieje możliwość dokupienia dodatkowego zakresu ochrony:

 • ubezpieczenie szkód wyrządzonych pracownikom zatrudnionym przez Ubezpieczającego (OC pracodawcy)
 • ubezpieczenie szkód powstałych w pojazdach pracowników, które znajdują się na terenie należącym do Ubezpieczonego (parkingu) podczas wykonywania obowiązków służbowych na rzecz Ubezpieczającego
 • ubezpieczenie rzeczy ruchomych użytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem (OC najemcy ruchomości)
 • ubezpieczenie szkód będących następstwem udzielania świadczeń w zakresie medycyny estetycznej stomatologicznej
 • przed konsekwencjami szkód w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie powstałych wskutek działania szkodliwych substancji w wyniku zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych
 • ubezpieczenia nadwyżkowego w zakresie nieobjętym wypłatą w ramach obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej w tym ubezpieczeniu
 • OC za szkody organizacyjne powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym, związanych z zarządzaniem podmiotem leczniczym
 • ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta

W celu przedstawienia Państwu konkretnej oferty, bądź w razie jakichkolwiek pytań odnośnie naszych produktów prosimy Państwa o kontakt telefoniczny z Panią Agatą Radomską pod numerem telefonu 660 682 881 lub Panią Izabelą Kukulak-Pniok pod numerem telefonu (33) 810 68 18 w godzinach pracy Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Ochrona prawna

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej podczas sporów związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. W zależności od potrzeb, proponujemy dwa warianty ubezpieczenia:

 1. Pomoc w przypadku dochodzenia odszkodowań przez podmiot leczniczy oraz w przypadku roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko placówce.
 2. Pomoc w zakresie rozszerzonym m.in. o wsparcie w przypadku sporów z NFZ, w sprawach karnych, pracowniczych, dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz stosunków prawnych związanych z nieruchomością, w której wykonywana jest działalność lecznicza.

W ramach tego ubezpieczenia pokrywane są koszty:

 • wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, również na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe
 • sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych
 • poręczenia majątkowego w przypadku tymczasowego aresztowania
 • wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej w przypadku zasądzenia tych kosztów od Ubezpieczonego
 • egzekucji
 • świadczenia telefonicznej porady prawnej
 • pisemnej opinii prawnej

W celu przedstawienia Państwu konkretnej oferty, bądź w razie jakichkolwiek pytań odnośnie naszych produktów prosimy Państwa o kontakt telefoniczny z Panią Agatą Radomską pod numerem telefonu 660 682 881 lub Panią Izabelą Kukulak-Pniok pod numerem telefonu (33) 810 68 18 w godzinach pracy Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Ochrona HIV/WZW

Osoby pracujące w zawodzie medycznym są narażone na przypadkowe zakłucia, czy kontakt z materiałem zakaźnym, co grozi zakażeniem wirusem HIV lub WZW.
Ubezpieczenie Ochrona HIV/WZW umożliwi szybkie sfinansowanie koniecznych badań oraz wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zakażenia.

Podmiot Leczniczy wykupując to ubezpieczenie realizuje obowiązek nałożony na pracodawców w par. 9 ust. z Rozporządzenia MZ z dnia 06.06.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

W celu przedstawienia Państwu konkretnej oferty, bądź w razie jakichkolwiek pytań odnośnie naszych produktów prosimy Państwa o kontakt telefoniczny z Panią Agatą Radomską pod numerem telefonu 660 682 881 lub Panią Izabelą Kukulak-Pniok pod numerem telefonu (33) 810 68 18 w godzinach pracy Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.